REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO INWAZJA.INFO

 1.Postanowienia ogólne.

 1. W niniejszym Regulaminie określono zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego z materiałami edukacyjnymi info, znajdującego się pod adresem internetowym – www.inwazja.info.
 2. Serwis inwazja.info prowadzony jest przez Anetę Goch i Magdalenę Tyłodziecką, zwanymi w dalszej części Administratorami.
 3. Administratorzy są jednocześnie właścicielami serwisu internetowego inwazja.info.
 4. Administratorzy wpisani są do rejestru przedsiębiorstw: Aneta Goch – NIP 8511979785, REGON 812386525, Magdalena Tyłodziecka – NIP 8431552211, REGON 365586827
 5. Regulamin określa korzystanie z serwisu z materiałami edukacyjnymi oraz przedmiot i warunki zawierania i rozwiązywania umów dotyczących korzystania z materiałów umieszczonych w serwisie.
 6. Zasady korzystania z serwisu określa niniejszy Regulamin.
 7. Serwis kierowany jest do wszystkich Użytkowników, którzy korzystają z sieci internetowych.
 8. Administratorzy nie odpowiadają za problemy i utrudnienia z korzystania z Serwisu leżące po stronie Użytkownika: wolne łącze internetowe, brak zainstalowanych programów i aktualizacji i innych utrudnień leżących po stronie użytkownika serwisu (np. brak zainstalowanego programu do pobierania i odczytywania plików pdf).
 9. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników, jednocześnie zastrzegając sobie prawo do usuwania tych, które naruszają ogólnie przyjęte zasady komunikacji społecznej oraz obraźliwe.
 10. Administratorzy sami decydują, które z wypowiedzi Użytkowników opublikują na stronie
 11. Wszelkie poglądy wychowawcze i wskazówki edukacyjne umieszczone na stronie serwisu są wyrazem doświadczeń i osobistych przekonań Administratorów Serwisu.
 12. Serwis prowadzony jest z myślą o dzieciach oraz dla osób, które uczestniczą w ich czynnej edukacji: rodziców, nauczycieli i korepetytorów.
 13. Administratorzy dołożą wszelkich starań, by materiały znajdujące się na stronie serwisu były wysokiej jakości merytorycznej.
 14. Przedmiotem serwisu jest udostępnianie materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Materiały te mają postać plików pdf, które Użytkownicy mogą pobierać i wydrukować, w celu prowadzenia ćwiczeń w domu lub placówkach edukacyjnych.
 15. Część serwisu stanowi także blog, zawierający osobiste przemyślenia oraz subiektywne wskazówki Administratorów dotyczące edukacji i wychowania dzieci w ww. wieku.
 16. Zamawiając usługę i wykupując abonament w serwisie Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności oraz że akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

 2. Rejestracja i konto.

 1. Dostęp do usług serwisu jest możliwy poprzez stronę internetową inwazja. info, po uprzednim złożeniu zamówienia i opłacenie abonamentu.
 2. Czas korzystania z serwisu uzależniony jest od wykupionego abonamentu.
 3. Po upływie okresu, na który wykupiony został dostęp do serwisu, umowa dostępu do zawartości serwisu wygasa bez konieczności składania dodatkowego oświadczenia.
 4. Po upływie okresu, na który Użytkownik wykupił dostęp do serwisu, Użytkownik może wykupić nowy abonament.
 5. Złożenie zamówienia w serwisie www.inwazja.info jest potwierdzeniem przez Użytkownika, że akceptuje postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności.
 6. Po wykupieniu abonamentu Użytkownik otrzymuje hasło, w celu zalogowania się do serwisu.
 7. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim loginu i hasła do swojego konta.
 8. Osobami uprawnionymi do logowania się na koncie jest on sam i osoby bezpośrednio z nim spokrewnione.
 9. Dostęp do materiałów zamieszczonych na stronie inwazja.info następuje po prawidłowej rejestracji na stronie serwisu przy zakupie abonamentu.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do podania przy rejestracji prawdziwych danych, a Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za problemy i szkody wynikłe z podania błędnych danych.
 11. Powyższe dane wykorzystane będą przez Administratorów wyłącznie do umożliwienia dokonania płatności za abonament.
 12. Regulamin i Polityka Prywatności określają zasady ochrony danych osobowych wskazanych podczas rejestracji.
 13. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawienia i usunięcia.
 14. Na jednym koncie może być zalogowana w tym samym czasie tylko jedna osoba.
 15. W przypadku, gdy zostanie przekroczony limit ilości logowań w tym samym czasie, kolejne logowania będą blokowane przez Administratorów serwisu. Oznacza to, że dane do logowania są wykorzystywane przez osoby nieuprawnione, które nie wykupiły abonamentu.
 16. W przypadku zablokowania przez Administratora dostępu do konta, Użytkownik może wysłać do Administratora wiadomość (e-mail) z prośbą o odblokowanie konta i wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji.

 3. Abonament i dokonywanie płatności

 1. Wykupienie abonamentu zapewnia dostęp do wszystkich materiałów znajdujących się na stronie serwisu przez okres określony w wybranym abonamencie po zalogowaniu się przez Użytkownika.
 2. Użytkownik, który korzysta z abonamentu może wybrane z serwisu materiały pobierać, zapisywać na dysk, drukować, kopiować, wykorzystywać podczas zajęć edukacyjnych lub na osobisty użytek, jednak bez usuwania informacji o źródle pochodzenia materiałów.
 3. Abonament może być wykupiony jedynie przez osobę pełnoletnią.
 4. Ceny abonamentu podane są na stronie inwazja.info.
 5. Abonament może Użytkownik opłacić za pośrednictwem płatności online za pomocą karty kredytowej, przelewem tradycyjnym lub internetowym.
 6. Elektroniczne formy płatności, udostępniane na stronie serwisu obsługiwane są przez system płatności online. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w działaniu sieci Internet lub błędy wynikające z winy użytkownika, jego banku lub transakcji elektronicznych.
 7. Ceny abonamentu mogą ulec zmianie – będą dotyczyły nowych klientów, po czasie wprowadzenia zmian w kwotach abonamentu.
 8. Usługa korzystania z materiałów edukacyjnych umieszczonych w serwisie inwazja.info jest uruchamiana automatycznie po dokonaniu płatności. Dzień uruchomienia usługi, jest pierwszym dniem korzystania z zasobów serwisu.
 9. Użytkownikowi serwisu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ( Art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r – Dz.U. 2014, poz.827)
 10. Użytkownik ma prawo do otrzymania faktury VAT i upoważnia Administratora do wystawienia faktury VAT bez podpisu Użytkownika.
 11. Ceny abonamentów są cenami brutto.

4. Prawa autorskie do materiałów edukacyjnych zamieszczonych na serwisie

 1. Prawa autorskie do materiałów udostępnianych na inwazja.info należą do Administratorów Serwisu.
 2. Zabrania się publikowania i rozpowszechniania materiałów dostępnych w serwisie na innych stronach internetowych bez pisemnej zgody Administratorów. W przypadku zgody Administratorów na rozpowszechnianie materiałów – muszą one pozostać w niezmienionej formie.
 3. Zabrania się usuwania z materiałów informacji o źródle ich pochodzenia.
 4. Zabrania się publicznego udostępniania materiałów w serwisach internetowych służących wymianie plików, jak również udostępniania ich osobom trzecim w formie odpłatnej.
 5. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, Administratorzy nabywają prawo do odstąpienia od zawartej umowy na korzystanie z serwisu i dochodzenia naprawienia powstałej w ten sposób szkody na zasadach ogólnych.
 6. Również po zakończeni okresu wykupionego abonamentu Użytkownik może korzystać ze ściągniętych materiałów pod warunkiem przestrzegania wszystkich punktów Regulaminu, a szczególności: IV. Prawa autorskie do materiałów zamieszczonych na serwisie
 7. Powyższe zastrzeżenia dotyczą wszystkich Użytkowników i nie mają ograniczenia czasowego.

5. Warunki reklamacji

 1. Reklamacje Użytkownik przesyła za pomocą formularza kontaktowego lub na adres poczty elektronicznej – kontakt@inwazja.info
 2. Administratorzy zastrzegają sobie prawo 14 dniowego rozpatrzenia reklamacji i przesłania odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

6. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik w każdej chwili może usunąć woje konto z serwisu.
 2. Administrator może usunąć konto, jeśli otrzyma od Użytkownika zgłoszenie o usunięciu drogą mailową lub jeśli Użytkownik nie stosuje się do zasad Regulaminu.
 3. Wszelkie sprawy związane z korzystaniem z Serwisu inwazja.info mogą być kierowane za pomocą formularza kontaktowego lub na adres poczty elektronicznej kontakt@inwazja.info.
 4. Administratorzy zapoznają się z wszelkimi uwagami i sugestiami dotyczącymi materiałów oraz sposobu prowadzenia Serwisu, jednak wcielą w życie jedynie te, które uznają za niezbędne i stosowne.
 5. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, a Użytkownicy będą informowani o tym drogą mailową i zobowiązani są do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami.